Agata12a

Specjalizacja

 

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną. Świadczymy usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności gospodarczej.

 

PRAWO KARNE

- obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym,
- sprawy z zakresu prawa karno – skarbowego,
- obrona w sprawach o wykroczenia,
- występowanie w sprawach karnych w charakterze oskarżyciela posiłkowego
- postępowanie wykonawcze, tj. odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze pozbawienia wolności, system dozoru elektronicznego,
- wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień,
- sprawy karne z zakresu nieuczciwej konkurencji, własności intelektualnej,

PRAWO CYWILNE

- reprezentacja klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i gospodarczych,
- doradztwo i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,
- sporządzanie i opiniowanie umów cywilno – prawnych,
- windykacja należności pieniężnych,
- postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne,
- roszczenia odszkodowawcze,
- sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych,
- sprawy dotyczące błędów medycznych,

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

- zakładanie spółek prawa handlowego, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
- przekształcanie spółek, łączenie i podział spółek,
- badanie stanu prawnego spółek,
- reprezentacja wspólników i akcjonariuszy w sprawach korporacyjnych
- obsługa prawna posiedzenia zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń,
- postępowanie upadłościowe i naprawcze

PRAWO PRACY

- kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach z zakresu prawa pracy,
- odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
- sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
- sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
- sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,
- sprawy o sprostowanie świadectwa pracy.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

- doradztwo i reprezentacja w sprawach rodzinnych w szczególności ,
- o rozwód i separację,
- o alimenty,
- o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
- o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
- o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,
- o władzę rodzicielską,
- o przysposobienie,
- sprawy z zakresu konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego
- odwołania od decyzji administracyjnych,
- sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
- sprawy z zakresu prawa budowlanego,
- sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.