mediacja1 (2)

Agata Buczma-Wojtaszak, jako adwokat-mediator, działający przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, posiada również uprawnienia mediatora sądowego i jest wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Agata Buczma-Wojtaszak jako mediator prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów- specjalizuje się w mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy i prawa karnego.

Mediator jako osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Kancelaria Mediacyjna poza standardowymi sposobami prowadzenia mediacji – spotkania bezpośrednie, indywidualne – korzysta z platformy do prowadzenia mediacji za pomocą telefonu i internetu (e-mediacja). Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, mediator może prowadzić postępowanie mediacyjne z wykorzystaniem tej metody, w sposób pośredni, przekazując uczestnikom informacje, propozycje i zajmowane przez każdego z nich stanowisko.